Projekt KEŠET
 

 Netilat jadajim
Před zahájením vlastní tahary si všichni členové skupiny rituálně umyjí ruce (*netilat jadajim le-tefila). Halacha tento akt pokory sice nevyžaduje, nicméně mezi zbožnými *cadikim  se ujal. Patrně v důsledku uplatnění pravidla nepřistupovat s Přímluvami k vznešenému ‚Ribono šel-olam‘ s jakoukoli nečistotou v dlaních. V našem případě jde dokonce o „trojnásobný“ důvod k umytí. 1/ Ti, kteří se chystají provést taharu se budou dotýkat člověka, který je tradičně přirovnáván ke Knize Zákona a smrt každé bytosti je naopak srovnávána se „spálením svatých svitků“. (Vysvětlení tohoto obrazu nacházíme v *Kol bo al avejlut – Proč spálení svitku? Protože dotyčný mohl ještě jednou anebo vícekrát prostudovat celou Tóru a napsat další řádky své vlastní „Knihy Nauky a Zákona“… *Kol bo však cituje zdroje daleko starší.)

            2/ Členové skupiny přistupují k bráně Pokynu o šíření milosrdenství (*gmilut chasadim), a průchod Branami *micwot si rituální očistu „zasluhuje“.

            3/ Za okamžik také zazní i slova modliteb. - *Ana, *Chamol, *Rošo, *Amar rabi Akiba a *Ma’ajan… A nelze jít na audienci k Panovníkovi s „krví a nečistotou“ v dlaních.

            Jedná se o první rituální umytí rukou. Během procedury budou následovat ještě dvě další. Druhé před vlastní *taharou (devíti kabim) a poslední na závěr, po ukončení procedury. Žádné z nich však nedoplňujeme požehnáním *Al netilat jadajim !

 

            Poslední kontrola: Provedeme poslední zběžnou kontrolu prostoru, zda je vše připraveno a na svém místě – tachrichim, rakev, naaranžovaná, vystlaná, provrtaná a vyložená plátnem *sovev; u mužským nebožtíků – zda je také po ruce jejich *talit (pokud je to v obci zvykem anebo mrtvý projevil přání být v talitu pohřben navzdory minhagu). Nelze manipulovat s tělem, dokud si nejsme jisti, že následující akt pokory a respektu skutečně nic nepřeruší!

Zapálíme svíčku  /svíčky  (– počet se řídí podle lokálního zvyku)a zaznívají první tři modlitby.  1/ Mechila ; 2/ Ana Ha-šem a 3/ Ribono šel olam (tzv. *malý Chamol) anebo modlitba *Chamol

Modlitba Mechila je vlastně symbolickou prosbou za odpuštění, kterou se obracíme k mrtvému, abychom se omluvili že ho nyní budeme poněkud rušit z jeho klidu a spánku v náručí mysteria smrti.  Modlitba Ana Ha-šem  je modlitbou za nás samotné, abychom dokázala v pokoře, s důstojným respektem a naprostou odpovědností absolvovat proceduru *tahary, jak stanoví tradice a Spisy. Ribono šel olam je pak přímluva za zemřelého, za zdar jeho další cesty a laskavé pominutí všech jeho případných selhání a nedokonalostí, abychom nakonec skutečně mohli prohlásit – Tahor hu (Teď už je čistý ode všeho, co ho kdy snad pošpinilo ať už fyzicky anebo v duchovním smyslu..) - *Ribono šel olam je vlastně zkrácenou verzí mnohem rozšířenější modlitby Chamol; a opět záleží na místním minhagu, jak se příslušná obec rozhodne. Ujalo se totiž, že v některých komunitách se *Chamol vypouští ve všech dnech, kdy se podle tradice vypouštějí slitovné modlitby (= tachanunim); Přesto se však členům Chevra kadiša nezdálo vhodné zahájit proceduru *tahary, aniž by nevyslovili také třetí Přímluvu – za zdárné pokračování cest životní jiskry nebožtíka ležícího před nimi, a to je asi „praktický“ důvod vzniku  zkrácené „verze“ nebo chcete-li „malého Chamol“ - *Ribono šel-olam.

 

Mechila (prosba za odpuštění)

Ploni ben ploni: Avrahame synu Davidův (užijeme skutečné synagogální jméno mrtvého) žádám (Sladkého požehnaného)  o kompletní prominutí (mechila) a to jak jménem tvým, tak jménem všech tvých příbuzných a milovaných a jménem celého Jisroele – prominutí všeho, v čem jsme zklamali a předpokládám, - že i mně budou prominuty všechny případné omyly, kterých bych se mohl nechtěně a nevědomky dopustit v průběhu taharové procedury.

 

...... בן ....... אבקשה מחילה בעבורך בעבור כל קרוביך וידידיך

ובעבור כל עם ישראל ..וכן אבקשה מחילה ממך בעבור

שגיאותינו שגרמנו בשגגה במשך טהרת המת

 


Ana Elokej ha-chesed: Vyslyš nás Zřídlo milosrdenství a slitování, Ty, jehož všechny cesty se ubírají Milosrdenstvím a Ryzostí a jenž jsi nám přikázal chovat se stejně milosrdně a ryzím způsobem vůči zesnulým a postarat se o jejich pohřeb. Budiž tedy vůle tvá, náš Pane a Bože – Posilni nás a dodej nám odvahu konat toto nebeské poslání jak se sluší a patří – ať v rámci *tahary tak v rámci *tachrichim a  pohřbu. Posilni naše ruce a buď nám Oporou, abychom toto poslání vykonali skutečně s láskou.

Kéž v mrtvém, který tu před námi leží, dokážeme vidět Tebe stejným způsobem, jakým se zrcadlíš i ve tvářích těch, kdo se nyní touto posvátnou Branou Pokynů ubírají. Dárče života i smrti buď při nás nyní i po všechny věky

 

אנה אלוהי החסד והרחמים, שכל אורחותיך חסד

 ואמת וצויתנו לעשות חסד ואמת עם המתים

ולהתעסק בקבורתם. ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו

שתאמצינו ותחזקינו לעשות מלאכתינו מלאכת שמים זו

כראוי, הן בטהרת המת הן בלבושו ובקבורתו. חזק ידינו

ועזור לנו במלאכה זו למלאכה באהבה...

תן לנו לראות צלמך בפני המתים, כשם שהוא נשקף

בפני המסייעים בידינו במצוה זו. מקור החיים והמות

הייה עמנו מעתה ועד עולם ...

Chamol:

Ribono šel-olam: Pane Světů, ustrň se (= chamol) nad tímto mrtvým,  …… synem ….; synem Abrahama, Jicchaka a Jaakova, Sarai, Rivky, Lei a Rachel, kteří tě následovali v ryzí upřímnosti. Kéž i jeho jiskra života odpočine v pokoji se všemi, kdo už nás byli opustili. Neboť ty  přece odpouštíš a slitováváš se nad poklesky těch, kdož zemřeli. Milostivě k sobě připoutej do svazku (Života), do společenství praotců a pramátí Jisroele i tohoto milovaného mrtvého.

            Budiž požehnán, Slaký požehnaný, který se s takovou láskou slitováváš nad zesnulými svého Lidu…

 

רבונו של עולם חמול על ....... בן ....... המת הזה

שהוא בן אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה

שהלכו אחריך באמונה. תנוח נשמתו בשלום עם כל

הדורות, כי סולח ומוחל פשעי המתים אתה.

יהי רצון אלהי אבותינו ואמותינו שתצרור את המת

האהוב עליך...

ברוך אתה יי הנותן אהבה גדולה למתים עמו ישראל

 

                     

‚Ribono šel-olam‘, Pane světů, slituj se nad zde přítomným mrtvým, vždyť i on je dítkem Abrahama, Jicchaka a Jaakova, tvých služebníků. Dej jeho bytosti i duši spočinout spolu se spravedlivýmim, vždy’t Ty jsi ten, kdo křísí mrtvé a živé zase uvodí přes práh smrti. Budiž požehnán Ty, kdož jsi tajemným zdrojem skutečnosti, že je selhavším odpouštěno a odpuštěno, že jsou nekonečným smilováním  smázávány poklesky zemřelých dítek Tvého lidu.

            Budiž proto libá vůle tvá, H-spodine, náš B-že a B-že našich předků – kéž tohoto mrtvého, služebníka Tvého, syna děvečky tvé, obklopí andělé milosrdenství a Ty, Vznešený náš B-že a B-že otců našich, který vždy pečuješ o ubohé, vytrhni i jeho ze všeho soužení a utrpení i z ortelů údolí Hinom, buď požehnán  „Hlubino milosrdenství“ a „Pane slitovnosti“. Buď požehnán, jenž harmonizuješ nejen vyšší sféry ale uvodíš také pokoj i v nitru služebníků svých a všech, kdož k tobě chovají důstojný respekt. Buď požehnán, jenž ve svém slitování vysvobozuješ svůj lid ode všech možných ran a neštěstí.

            (Budiž proto libá vůle Tvá, Vznešený náš B-že a B-že našich otců – rozpomeň se na vše, co plyne ze svaté smlouvy, kterou s Tebou učinil v těle. Kéž je mu vysvobozením z palčivých plamenů Gej Hinom. Kéž ho odtud  pro ni dokážeš vytrhnout. Buď požehnán Ty, jenž jsi tajemným zdrojem toho, že ve tvém neskonalém slitování došlo k uzavření Smlouvy slitování.) Ve své slitovnosti sejmi a zpečeť všechny poklesky tohoto svého zesnulého sluhy a vytrhni jej z plamenů údolí Hinom, jelikož i jemu je třeba slitovnosti Tvé. Vždyť Ty, Vznešený náš B-že,  jsi neuvěřitelně laskavý a hotov prominout všem, kdož se k Tobě obracejí. Budiž požehnán! Vznešený ve svých úradcích a nedostižný v kategorii svého Slitování doveď ho společně s kroky spravedlivých až do vznešené Zahrady, na místo určené Upřímným, neboť ty jsi ten, kdo „ostříhá kroky zb-žných svých“. Budiž požehnán ty, kdož přinášíš neskonalé slitování a nezměrnou útěchu všem zemřelýnm dítkům svého Lidu. Amen, kéž se tak stane

 

                       

Všimněme si, že v „mužské“ variantě modlitby je sedm „berachot“, v obou pak sedmkrát zmíněno „rachamim“ – slitování.

Podle tradice (která vychází ze Zoharu), odpovídá tato sedmička sedmi skutečnostem, s nimiž se duše (nebo chcete-li vědomí) musí po zániku těla (fyzické smrti) vyrovnat. Jsou to:

1.     nebeský soud (ne definitivní – pouze zhodnocení cesty životem!!)
2.     skutky a slova, jež předcházejí zemřelou bytost, aby svědčily o tom, jaký život vedla
3.     uložení těla do hrobu
4.     pobyt těla v hrobě
5.     opětovné splynutí se zemí
6.     konfrontace s Gej Hinom
7.     „gilgul“ – putování „ducha“ do té doby, dokud nedojde k naplnění určeného úkolu

-----oooOooo-----

 Příprava
Od netilat k *chamol
Tahara
Halbaša
Tachrichim
Dodatky

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus