Projekt KEŠET
 

          Texty -  Existují dva zajímavé detaily. Dvě dobře známé zkušenosti. O židech se toho povídá hodně. V dobrém  i ve zlém. Nikdo jim ale neupře přívlastek "Národ knihy". Ne, že by snad neměli své výtvarno, o tom spolehlivě vypovídá samotná funerální plastika a nádherný dekor jenotlivých *macejv, nicméně text je pro každé žídě již od pěti let to nejdůležitější.
     Druhý pozoruhodný detail lze vystopovat v samotném jazyku. Podíváte-li se do všech velkých literatur helénisticko-křesťanského světa, tedy tzv. Edomu - vždy se "vydává svědectví o tom, co oko vidělo".  Poznání a pochopení závisí na spatřeném (a pro ostatní "vymalovaném"). Hebrejsky se "co je nového" řekne - Ma nišma (doslova : Co je slýchat..) a slyšet znamená zároveň i pochopit.
    Textky týkající se přímo pohřbu, funerálních zvyků a tradic najdete v sekci "Pohřeb" - čili přímým  kliknutím sem.
    Ostatní materiály z široké laguny hebrejského myšlení a tradičních textů si pak můžete vybrat a "ochutnat" podle následujícího obsahu. Několik základních slov o tom, co pod jednotlivým linky a záložkami hledat vám zprostředkuje právě tato úvodní stránka. Štastnou cestu životem i hledáním ..

a) Bible  (audio)
b) Tradice 
c) Micwot
d) Avot + Lamedwaw
e) midraše
f) modlitby
g) Odborné práce
h) Liter. reflexe 

     Text je  jednoduše rozhodujícím faktorem a jeho studium zdrojem poznávání. Teď už také snáze pochopíme, proč trvalé "studium" tóry je v židovském pohledu takovou "zásluhou".  Nejde v žádném případě o lajnování a věčné drmolení talmudických foliantů, jde o pochopení podstaty. 

Bible (biblické texty- audio) V češtině ke stažení i pouze k přímému poslechu si vám dovolujeme přinést taky celý starozákonní text Bible. Pokud bude dostatečný zájem, doplníme i o novozákonní část. (Bli neder)

Tradiční texty v češtině -  V žádném případě nejsme s to poskytnout vám zde jejich plnou šíři. Nicméně protože se počet přátel Kešetu i počet studentů hebrejštiny a judaismu zvyšuje, začínají se z nezměrného oceánu židovské moudrosti vynořovat a postupně rodit také i české překlady tradiční, halachické i midrašické literatury. 

Micwot - Co je to micwa, možná nejlépe pochopíte právě z péče o mrtvé. Soubor micwot týkajících se tzv. kavod ha-met a  kavod nichum (tedy "respektu před mysteriem smrti" a "důstojného odpočinutí") možná ze všeho nejlépe objasní, že nejde o příkazy a zákazy, ale zejména o vytváření vnitřního duchovního přesahu v nás samotných i v našem okolí. 

Midraše - kouzelný literární útvar. Samotné studium pravidel pohřebnictví, bez hlubšího pochopení může vyvolat úsměv anebo dokonce pocit, že židovský svět je pověrčivější, že nemá jasno v otázkách "posmrtného" života, že zůstal myšlenkově zkamenělý někde pár stovek let po době bronzové. O tom, že jidiškajt je - a byla už i tehdy v době bronzové - světem naopak navýsost moderním a plným logických symbolů, si udělejte názor sami. Pouze jako pomůcku uvádíme pod touto záložkou texty modliteb (včetně "zádušních", pohřebních, výročních apod.) a také ukázky z midrašické a narativní literatury -  nevysýchající studnice příběhů a moralit.

Odborné práce - čili práce (stati) druhých. Židovské hřbitovy mají svého dohližitele a správce. Jsou jimi (naprosto legitimně) Židovské muzeum v Praze a příslušné židovské obce. Ale praxe maličko odpovídá takříkajíc biblickému stavu. Práce mnoho, ale dělníků na vinici nemnoho, a tak by se hřbitůvky neobešly bez svých lokálních andělů - lidí, kteří si je zamilovali. I tito "andělé publikují - možná to nejsou vždy práce konvenující s vědeckým přístupem židovského muzea, někdy jsou to jen velmi zamilované vzpomínky na opravu a péči hřbitova. Ale s existencí Kešetu se také "narodili" pokračovatelé našeho záměru - detailní dokumentace hřbitovů - a jejich práce si   Vaši pozorost už rozhodně zaslouží.
     V souboru jsou k dispozici pouze ty studie a práce, které nám jejich autoři povolili uveřejnit a poskytli je ke sdílení volně. Řada dalších (např. z Tachovského muzea) je přístupná jinde, nebo si ji musíte vyžádat za úplatu.


Literární reflexe atmosféry židovských hřbitovů komentář nepotřebují. Spíš jsou tu jako výzva vám, kdo také píšete.

Lamedwaw - je sesterský portál, věnovaný zejména symbolice a jazyku. Maličko záměrně (strategicky), ale také i z důvodů technologických (každý je provozován na jiném "železe" a v jiném "redakčním" systému) se pokoušíme o jejich ústrojné propojení. Ostatně : Nechť nic neplyne násilím ...
      

  Takže - "ma nišma ?"


KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus