Projekt KEŠET
 

                                                                                                  další část

 perek alef

(audio kapitolu si otevřete v novém okně  11:10): 

 Celý Jisroel bude mít podíl na *olam ha-ba. Neboť stojí psáno „A lid tvůj všecken spravedlivý, na věky dědičně obdrží zemi, prut štípení Mého, dílo rukou Mých ku slávě Mé …

 

1/1 Moše přijal Zákon na Sinaji a předal ho Jozue,  Jozue stařešinům a ti zase prorokům, proroci ho předali členům Velkého shromáždení a ti vyslovili tři pravidla buďte prozíraví v soudu, pozůstavte  dostatek žáků a učiňte plot vůkol Zákona.

 

1/2 Šimjon Spravedlivý byl poslední z (členů) Velkého shromáždění, ten pravil:  Vesmíry spočívají na třech skutečnostech: na Zákonu, na modlitbě a na gmilus.

 

1/3 Antigonos se Sicho přijal od Šimjona Spravedlivého a učíval: Nebuďte jako slouhové, kteří slouží svému pánu v očekávání odměny nýbrž jako služebníci, sloužící bez úplaty a bázeň Nebes budiž ve vás.

 

1/4 Josaj ben Joezer z Ceredy a Josaj ben Jochanan z Jeruzaléma přijali od předešlých a učívali. Josaj ben Joezer: Budiž tvůj dům trvale domem  učených, sedávej v prachu  u jejich nohou a žíznivě pij jejich slova.

 

1/5 Josaj ben Jochanan: Budiž tvůj dům patuach li-rvacha (= otevřen dokořán) a chudí buďtež jako dítky tvé a nezmnožuj (al tarbe) rozpravy s ženami. To slovo míří na rozpravy s tvojí vlastní ženou, natož pak s ženami cizích. A *chahamim z toho vyvodili, že kdo přehání rozpravy s vlastní ženou je sváděn k nedobrému (gorem ra´a) a marní příležitost ke studiu Zákona a na svém konci opanuje Gehinom.

 

1/6 Jehošua ben Parachja a Nitaj z Arbel přijali od předešlých a učívali: Jehošuja ben Parachja: Učiň si učitele, zbuduj si přítele a suď každého člověka na misce zásluh / kaf zchut / = z té lepší stránky.

 

1/7 Nitaj z Arbel:  Odděl se od nedobrého souseda, nepřidružuj se k zlostníkům a netrap se zas přespříliš (tisjo´es)  lidskou  nedokonalostí.

 

1/8 Jehuda ben Tabaj a Šimjon ben Šotach přijali od předešlých a učívali: Jehuda ben Tabaj : Nechovej se jako soudce (prokurátor) a budou-li před tebou stát ti, kdož vedou svoji při, měj je (oba) za provinilé, ale jakmile od tebe budou odcházet,  nechť odcházejí očištěni, neboť již byli přijali svůj ortel.

 

1/9 Šimjon ben Šotach:  Pilně se dotazuj svědků a pilně ostříhej svá vlastní slova, aby se z nich snad někdo nenaučil jak tě oklamat.

 

1/10 Šemaja a Avtaljon přijali od předešlých a učívali: Šemaja : miluj své poslání a neměj v lásce povýšenost a nevyhledávej známosti  držiteli moci.

 

1/11 Avtaljon: Mudrci, pečlivě ostříhejte svá slova, abyste si nevysloužili trest vyhnanství a byvše vyhnání k vodám nedobrým, aby z nich nepili také vaši učedníci, kteří příjdou za vámi, ježto by zemřeli, a to by bylo shledáno jako rouhání Nebesům.

 

1/12 Hilel a Šamaj přijali od předešlých a učívali -- Hilel: Budiž jedním z učedníků Aharonových, miluj pokoj a následuj ho, miluj také i všechna  stvoření (ohev šalom ve-rodef šalom, ohev et-brijos) a přibližuj je k Zákonu.

 

1/13 Také učil:  Kdo hledá proslulost, přijde o jméno, kdo nepřidává, bude „připojen“, kdo zanedbává učení je hoden smrti, a kdo nedobře zachází s korunou, bude zatracen

 

1/14 Dále učil: Nejsem li  sám  SOBĚ, kdo je MI? A jsem-li jen sám SOBĚ, K ČEMU jsem? A ne-li teď, KDY tedy ?

 

1/15 Šamaj učil: Učiň si Zákon trvalým zaměstnáním, málo mluv a o to více  konej a přijímej každého přívětivou tváří.

 

1/16 Raban Gamaliel učíval: Učiň sobě učitele a zbavíš se pochybností. A nezvykej si  oddělovat desátek amadut (= od oka).

 

1/17 Šimjon, jeho syn, učíval: Po všechny své dny jsem vyrůstal mezi *chahamim a nenašel jsem pro sebe ( *la-guf) nic lepšího než mlčení. Protože důležitější než midraš je čin a hromadění slov je rovno hříchu.

 

1/18 Rav Šimjon ben Gamaliel také učil: Tři skutečnosti udržují světy - pravda, soud a pokoj neboť jest psáno: Věrným a pokojným soudem suďte v branách svých /Zach 8:16/

 

 

Rabbi Channajna ben Akašja učíval: Všemohoucímu, budiž požehnán, se zalíbilo obdarovat  Jisroel zásluhami, proto jim ve štědré míře nadělil  Zákon, neboť jest psáno: Mělť jest H-spodin líbost v něm pro spravedlnost svou, zvelebil jej Zákonem a učinil jej slavným /Iz 42:21/

video čítanka
poslech


KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus