Projekt KEŠET
 

       

Tradiční texty v češtině - Maimonides: Jad chazaka (Mišne tora) -  V žádném případě nejsme s to poskytnout vám zde jejich plnou šíři.  Tato stránka nechce konkurovat ostatním projektům. Například projektu Talmidim, který má v plánu ve společné redakci celé řady spoluautorů předložit  základní rabínské texty  českému čtenáři. Vzhledem k tomu, že Kešet chce anebo již de facto spolupracuje s Talmidim,  snažíme se pouze víceméně duplikovat výsledky dosavadní práce. Občas s maličkým "předstihem".
            Proč?Talmidim o.s. jsou na rozdíl od Kešetu vystaveni zbytečným hysterickým útokům těch, kteří více mluví a méně konají, a proto je jejich práce daleko pomalejší. Cizelují, licitují o každé sovíčko a společně sbírají odvahu, zda překládat jinak, než stahoví prevalentní ortodoxní Soncino-kánon.
            Osobně považujeme toto křísání tradice a moderny za velice inspirativní a ve svém výsledku určitě přínosné, ale trpělivost má své meze. Na Talmidim tedy budete nacházet jaksi definitivní redakční výstupy společné práce – zatímco prvopřeklady (alespoň těch kapitol, které nám Nebesa dopřejí přeložit) můžete předběžně (ještě před jejich redigováním) sledovat právě zde.
       Výběr statí - není náhodný, jak by se mohlo zdát,  avšak vzhledem k tomu, že Talmidim zvolili cestu synergické spolupráce více překladatelů a postupného zveřejňování celého díla Mišne tora (Jad chazaka), je prozatím skutečně z čeho vybírat, a tak pasáže z Maimonida, kterým se věnujeme zde na Kešetu mají vždy nějakým způsobem vztah k tématům, která se probírají na jiném na jidiškajt zaměřeném portálu - Shekel. Ať už se týká otázek pohlednu např. na mesiáše, otázky kašrutu, korbanot (versus spasení) anebo pravidel tahary a mikvaot apod.

Úvodní informace o Jad chazaka a Moše ben Majmon najdete kromě webu také u nás na Kešetu. Tato strána ať slouží pouze jako "obsah" - s aktivními prolinky na wordové soubory k Vašemu stažení. Příjemnou četbu, díky za připomínky i za podporu (třeba modlitbou anebo držením palců)

 

1) Sefer ha-mada (Kniha poznání)
 zákonitosti o smyslu a účelu tóry, humanity a tešuvy

-----------------ooo--------------

Hilchot jesodej ha-tora ( celkem 10 kapitol)
     kpt 1-2; Základní principy - viz
Talmidim  (pozn. Talmidim toho zpracovali mnohem více, čekáme pouze na to, až nám materiály laskavě poskytnou.) ; Ke stažení z Kešetu redakce celé kapitoly "Jesode ha-tora"

Hilchot deot ( celkem 7 kapitol)
       V podtitulu redakce zpracované o.s. 
Talmidim se uvádí: "Základní etické principy".  Více není příliš, co dodat. Stačí jen pročíst halachu bod po bodu. Závěrečné pasáže v krátkosti zmiňují také pravidla lašonu. 
Svět je jednoduchý - od způsobu  chování, až po péči o tělo, zdraví a psychiku. Vždy s vědomím vlastní jedinečnosti a také křehkosti - a tím pádem i křehkosti těch druhýh. -  Hilchot deot  ke stažení.  


Hilchot talmud tora (celkem 7 kapitol) - Navzdory tomu, že se jedná o stať poměrně rozsáhlou, obsahuje a řeší vlastně jen dvě základní Brány pokynů (micvot) a to "povinnosti studovat tóru" - tedy hloubat neustále o principech života a vesmíru; A pak také "milovat" ty, kdo tóru vyučují, ale stejně tak i ty, kdo ji jednou vyučovat budou - tedy odpovědnost k žákm a za žáky ... Ke stažení z Kešetu Hilchot talmud tora. Vychází také časopisecky na pokračování v Maskilu; (p.14)  Hilchot talmud tora;  a dále čísla 5772:1-8

Hilchot avoda zara ( celkem 12 kapitol) --  Tato stať se věnuje neuvěřitelným jedenapadesáti Pokynům z celkového souboru 613 micvot a také jejich kořenům i komentářům - všechny se věnují definici modloslužby, jejím projevům, ale zabývá se mj. také definicemi, jak a zda s modloslužebnými předměty svobodně naložit, obchodovat s nimi apod. Někdy sahají až do velice kuriozních detailů ...  A objevují se i v časopise  Maskil; čísla 5722: 9 a dále ;  
kpt 1-6
Kapitoly 1-6 zpracovává  o.s. Talmidim  --- Hilchot avoda zara   ke stažení z Kešetu
kpt 7-12; - užitek z model, akumim, čarodějnictví, chukat gojim  -  Hilchot avoda zara  ke stažení z Kešetu

Hilchot tešuva ( celkem 10 kapitol) - tešuva, často a naprosto nedokonale překládaná jako "pokání", je podle hebrejského myšlení hlavním úkolem veškerého stvoření. Ne snad vrátit se "domů", ale především domů se vracet. To naplňuje a "naplňuje" to i Nebesa... Jde spíš o symbolickou nápravu vesmírů, než o nějaké kajícnické projevy. V tom je tato stať nesmírně zajímavá (i pro poznání rozdílů mezi křesťanským a židovským pohledem na spasení) -- kpt 1-10; kompletní *hilchot - smíření, pokání, *olam ha-ba -  Spasení? Predestinace? Proč Panovník zatvrdil srdce faraonovi ? A mnoho dalších inspirativínch témat. -- kompletní Hilchot tešuva - ke stažení z Kešetu
 

2) Sefer ahava (Kniha lásky) – vztah k panovníkovi,
*Šema, modlitba, duchan, tefilin, brit mila

-----------------ooo--------------

Hilchot krijat - pravidla o vyslovení Šema, čtyři kapitoly víceméně známých pravidel.  Hilchot krijat   ke stažení. - new

 Hilchot  tefilin - pravidla o způsobu, výrobě, materiálu, barvě, užívání a zacházení s tefilin - modlitebními řemíny. Včetně stanovení času, kdy je přikládáme a kdy nikoli;  Hilchot tefilin - ke stažení z Kešetu.
     
Druhá polovina řeší pravidla mezuzot, psaní sefer tora a další kategorie;
Hilchot tefilin 02 - ke stažení z Kešetu.

 

3) Sefer zmanim (Kniha pevných termínů) 
výjimečné a zvlášní dny roku

-----------------ooo--------------

e) Hilchot chamec u-maca - pravidla  definující chamec, nakládání s ním, jeho prodej a používání. A také přípravu, pravidla pečení a péče, konzumace a zacházení s macesy (macot);  Hilchot chamec - ke stažení z Kešetu. 

k) Hilchot megila we-chanuka - pravidla týkající se čtení megilat Ester, otázky ohledně chanuky a také (třetí oddíl), detailní pravidla při recitvoání hymnu Halel - Hilchot megila  - ke stažení  -- hot new

4) Sefer našim  (Kniha žen) – sňatek, rozvod, levirát, násilný styk, nevěra

 5) Sefer kedojšim (Kniha oddělenosti) – zapovězené sexuálni aktivity, kašrut a porážka

 6) Sefer haflaa (Kniha proneseného) – přísahy, sliby nazarité, sliby, dary, odhady
 

 7) Sefer zerajim (Kniha setby) – kilajim, peot,
dary potřebným, omer, desátky, šmita, jubilea

-----------------ooo--------------
b) Hilchot matnot - pravidla charity, desátků a altruismu - Je pozoruhodné, že altruismus není zásluha, ale docela obyčejná přirozenost ;  Hilchot matnot - ke stažení z Kešetu. - new
 

 8) Sefer avoda (Kniha služby) – chrámová služba
 

 9) Sefer korbanot (Kniha korbanot)  
detaily ohledně *korbanot /obětin

-----------------ooo--------------
a) Hilchot korban pesach - pravidla a detaily, výjimky a povinnosti při předkládání obětin pro pesach. Také ustanovení o tzv. *pesach šeni;  Hilchot korban pesach - ke stažení z Kešetu. 

10) Sefer taharot (Kniha očisty) – rituální očista, rituální diskvalifikace, mikve a tevila

11) Sefer nazikim (O škodách)

12) Sefer kinim (O nabytém a zboží) – kup a prodej, postoj k majetku bez majitele, respekt

13) Sefer mišpatim (Kniha soudnosti) – najímání dělníků, zápůjčky, dědické vztahy
 

14) Sefer šoftim (Kniha soudců) – soudy, soudci , král, války a mesiáš
-----------------ooo--------------
kpt. 1-3. (práva a povinnosti krále), kpt. 4-5. (tažení do války), kpt.  6. (nabídnutí míru), kpt. 7. (možnost návratu z bojové linie), kpt. 8. (zajatkyně tzv. jofet toar), kpt. 9 (noachidé),  kpt.10. (tóra a nežidé) kpt. 11-12. (pohled na mesiáše) - k přečtení i  ke stažení

 

 

 

Ediční plán:
1) Chofec chajim
2) Šmirat ha-lašon
3) Tomer Debora
4) Maavar Jabok

5) Jad chazaka
6) Jesodej tešuva (Důvody tešuvy)
7) Tefila zaka (pro Jom kippurim)
8) Talmud bavli - Traktát Joma (mišnaot - s postupným komentářem)


 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus