Projekt KEŠET
 

Modlitba Ha-aderet (we-ha-emuna). 

            Jedná se o alefbeticky (abecedně) řazenou meditaci, co všechno nám  poskytuje život, resp. jeho Dárce (Chaj ha-olamim – Živý věků a život vesmírů). Požadavek komponovat toto zamyšlení alefbeticky samozřejmě také do určité míry určuje i jednotlivé kategorie, které jsou vyjmenovávány. Jinými slovy méně filosofie, více odevzdanosti a především soustředění na zvuk svatého jazyka... A na jeho obsahy, protože samotný obrat le-Chaj ha-olamim lze vnímat a překádat, jak "od Něho a u Něho", tak ale také: Jemu a jedině Jemu ...
            Naopak „litanický“ charakter modlitby má na druhou stranu zase „hojivý účinek“, jak ostatně uvádíme i na tomto snímku  (video 6:34);
            Modlitba doprovází svéraznou část úkonů a rituálů spojených s odcházením lidské bytosti. Je totiž vyslovována přesně v okamžiku, kdy je již zesnulé tělo (po čtvrthodinovém spočinutí na lůžku po bezprostředním konstatování odchodu životní jiskry) uchopeno a pokládáno na podlahu. Tedy v okamžiku první manipulace s naším nejbližším již jakoby na nezadržitelné cestě do lůna hrobové prsti.(video "Práh prachu" - 8:19).
     Navzdory tomu, že vyznáváme a víme, že jsme jen prach, který se opět navrací prachu, až do této chvíle ležel umírající pořád ve své posteli (v ideálním případě). Nyní opouští „lidské“ rozměry, pomůcky a kategorie a chystá se k odpočinku. Oblečení duše (tělo) bude uloženo na dobu bez plynutí času do prachu země.

            A právě v této chvíli se vyslovuje myšlenka: Veškerá nádhera a také naprostá věrnost jsou kdesi u Vznešeného (Chaj-ha-olamim). Navíc i s podtextem, že mu zároveň také plně a naprosto patří. 

Jednotlivé kategorie k meditaci:
Alef)     aderet wo-emuna  --      vznešenost nádhery a také dokonalá věrnost
Bet)      bina w-bwracha --          prozíravý vhled a zřídlo požehnání
Gimel)   gaawa we-gdula –-        nádhera vznešenosti a sláva
Dalet)   dea we-dibur –-              schopnost uvažovat a pojmenovat
Hej)      hod we-hadar --             velkolepá důstojnost a majestát
Waw)   woed u-watik --              nyní i potom
Zajin)    zoch we-zohar –            průzračná čistota a záře
Chet)    chajil we-chosen –          udatnost ušlechtilosti, klenotnice jistoty
Tet)      teches we-tohar --         jednotný řád, čistý a neposkrvrněný

Jud)      jichud we-jirat --            jedinečnost vzbuzující respekt
Kaf)      keter we.chavod --          koruna  slávy  i sláva korunovaných
Lamed) lekach u-libuv --              „dar“ (nauky) i sídlo, jímž ho dokážeme přijmout
Mem)    mlucha u-memšala --      panování i opanování
Nun)     noj wo-necach --             líbeznost i vítězná vytrvalost
Samech)    siguj we-segev --       nedostižná majestátní vznešenost
Ajin)     oz we-anwa --                rozpínavost sil i pokora skromnosti
Pe)       pedut we-peer --            záchrana a vysvobození v plné důstojnosti
Cadi)    cvi we-cedek --               nádhera spravedlivosti
Kuf)      krija we-kduša --            zjevení vedoucí k oddělení ke svatosti
                                                                 (jsou darem Chaj-ha-olamim)
Reš)     ron we-romamut --         díkučinění, plesání a velebení,
Šin)      šir u-ševach --                hymny a chvály,
Taw)    tehila wo-tiferet --           uznání a nádhera dokonalé Harmonie
                                                                        (náležejí Chaj ha-olamim)

 Scan celého textu najdete zde.

Modlitby lidu Jisroele  (zejména) v souvislosti s kategorií *chesed šel emet

 

Obsah:
1) Modlitba Kadiš
2) Průběh a modlitby při tahara
3) Sbírka Maane lašon
4) Maane lašon - tabulka
 5) Šearej Cijjon (Tikun chacot) - úvod
6) Ha-aderet we-ho-emuna (při úmrtí) 


KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus