Projekt KEŠET
 


===========oo 

Masechet Gerim – traktát Konvertité
 
            Traktát Gerim patří mezi tzv. Menší traktáty (masechtot ketanot) – těch je zhruba patnáct. Část z nich tvoří takové tituly jako jsou Pirkej de-rabi Natna, Derech arec, Ejvel rabati neboli Semachot a Kala, druhou polovinu tohoto souboru pak tvoří vlastně jakési reader-digests z talmudického materiálu, které jakoby sbírají jednotlivé zmínky (roztroušené p různých taktátech) do ucelenějšího a tematizované souboru – Tefilin, Mezuza, Sefer tora, Cicit, Avadim (otroci) a Kutim (samaritáni). Ty vznikaly teprve v tzv. gaonském období tedy někdy v letech 600 – 1000 n. l.
            Sem patří i náš traktát. Jeho podstatnou část najdeme v trakt. Jevamot (zejména na stranách 46a-48b), ale také v Avoda zara aj.
            Podotýkáme, že už právě proto, že slouží spíš jako výběr předchozích citací, nepostihuje problématiku konverze v plné šiři. Určitě se vyplatí věnovat se také tomu, o učí Šulhan aruch v Hilchot gerim ve svém oddíle Jore dea a právě pasáže Jevamot.
            Překládaný text jsme zpracovávali podle verze vydané tiskem v roce 1998  v Bnej barak, doplněné o komentář „Emet wo-cedek“, podle nějž jsme také do audio nahrávky zapracovali i vysvětlující komentáře. Originální text lze on-line studovat zde (anebo si ho stáhnout jako pdf) --- V audio-video podobě si ho můžete poslechnout zde (kpt. 1-2.) a doposlechnout zde (kpt. 3-4.)
 
 
První kapitola
 
1-1/             Chce-li někdo konvertovat, nepřijímáme ho ihned. Naopak ho upozorníme: „A co tě k tomu vede? Copak nevidíš jak je tento lid ponižován a přehlížen? Kolik strastí a utrpení na něj přichází? Jak pohřbívají své syny a vnoučata?  Jak jsou zabíjeni jen kvůli brit mila, mikve  a dodržování dalších pokynů? Jak je jim na rozdíl od ostatních bráněno žít běžný civilní život?“
            Jestliže prohlásí: „Protože takto nejsem hoden přijmout  sladké jho Toho, jenž řekl a vznikl vesmír,“ přijmeme ho okamžitě.“ Zareaguje-li jinak, ať klidně v pokoji jde dál svou cestou.
            Pakliže ale chce přijmout, zavedeme ho do mikve a přikryjeme ho vodou až po stydká místa a u toho ho zasvěcujeme do hloubky některých micvot. Např. proč má ponechávat paběrky obilí, zachovat pea a jak se odvádí desátek.
Podobně – je-li to žena – jí vysvětlíme, jak ostříhat pravidla nida, chala a hadlakat.
Když se pak ponoří a vystoupí z mikwe, vítáme ho již přátelskými slovy plnými povzbuzení, např.: „Vítej, ty jenž se připojuješ k Tomu, jenž řekl a povstaly vesmíry. Kéž je veleben, protože svět byl stvořen pro Jisroele a nikdo jiný není nazván jeho dítky, než právě Jisroel. A nikoho si nezamiloval tolik, než právě Jisroele… To co jsme ti říkali předtím, jsem říkali jen proto, abys měl skutečně plnohodnotnou odměnu…“ (dosl. abychom pomohli zvýšit tvoji odměnu za tvé rozhodnutí).
 
1-2/             Ger še mal we-lo taval – Konvertita, který byl obřezán, ale neponořil se, anebo se  ponořil, ale není obřezán? Určující je podle rav Eliezera  obřízka. Rav Akiva potvrzuje: ponoření obřízku neovliňuje.
 
1-3/             Kdo absolvoval gijur kvůli zeně, z lásky k někomu z Jisroele  nebo ze strachu, jakoby vůbec nekonvertoval. Proto – uči rav Jehuda a rav Nechemia – ani ti, kdo konvertovali za časů Ester a Mordechaje, kdy mnozí z národů jiných přistupovali k židům, neboť připadl na ně strach..  (est 8:17) právoplatnými konvertity nebyli. Kdokoli nekonvertuje kvůli Šem-šamajim (samotnému Bohu), absolvoval gijur zbytečně.
 
1-4/      Muže ponořuje muž, ženu žena. Muže však žena ponořit nemůže.
--------------------- pozn. -------------------o
            „Muže však ponořit nemůže“ není  uvedeno nadbytečně. Jak se dočteme v talmudu, k vykonání ponoření je zapotřebí vždy tří svědků. A to u obou pohlaví. (Jev 47b)  Nikoli však tří svědků podle pohlaví. Praxe tedy vypadá tak, že při ponořování ženy jí z důvodů cudnosti nejprve asistuje žena, dokud se dotyčná neponoří až po krk. Potom vejdou dva muži, coby zbývající svědkové, a vyučují. U ponořování muže žádná žena být nemůže.
 
1-5/              Má-li ger své víno a prohlásí o něm :“Nesloužilo k úlitbám“, může ho používat, ale jiným povoleno není. Rabi Akiva se ptá: „Je-li nevhodné pro ostatní, proč by mělo být povoleno jemu?“
Jestliže však prohlásí. „Toto víno dělal ten a ten z bratří (chaver ploni), “ pak je víno důvěryhodné. Stejně tak, jestliže prostý žid (amhaarec) vykonává chavera  a potvrdí čistotu dotyčného vína slovy „Je čisté“, je povoleno pouze konvertovavšímu majiteli, ale ostatní by se mu měli vyhnout. Rav Akiva se opět ptá: „Je-li nevhodné pro ostatní, proč pro něj ano?“
 
            1-6/ Půjčí li si žid od nežida anebo půjčí-li nežidovi, a ten mezitím konvertuje, bere si věřitel pouze základ, nikoli úroky. Rav Jehuda dodává, pokud byl úrok zahrnut do smlouvy již na samém počátku smluvní dohody, podrží věřitel všechno.
 
            7/  Jestliže se někomu narodí syn, otelí kráva anebo dojde k porážce dobytka, dokud neodkonvertuje, je osvobozen od pravidel pidjon ha-ben – vykoupení prvorozeného. Měl-li zaděláno těsto anebo nachystáno pole ke sklizni, dokud neodkonvertoval, je osvobozen. Jakmile odkonvertoval je povinen chala a desátky oddělovat. Ale v případě nejistoty, kdy přesně ke konverzi došlo, je osvobozen.
 
 
Druhá kapitola
 
            2-1/  Obřízka dětí až osmého dne? Postupujeme takto. Jestliže se dítě narodí ještě předtím, než se jeho matka ponořila, obřežeme je téhož dne, kdy se ponořila. Narodí-li se až po konverzi, obřežeme je běžně teprve až osmého dne po porodu.
 
            2-2/  Konvertuje-li již obřezaný uchazeč anebo se jako dítě narodil bez předkožky, je nutno provést hatafat dam brit (prolití kapky krve v místě obřízky). Tak učí Šamajova škola. Hillel říká, že to nutné není.  Rabi Matija ben Chereš s odvolávkou na rav Jišmaele upřesňuje. Obě školy se nerozcházejí v názoru, že by snad v případě  jedince obřezaného již před konverzí  nebo narozeného bez předkožky nebylo zapotřebí provést  *hatafat. Spor je veden o tom, zda provádět *hatafat o šabatu. Šamaj učí, že šabat provedení *hatafat odsouvá, Hillel naopak, že neodsouvá.
 
            2-3/            Pokud otrok konvertuje ještě dříve, než jeho pán, je po pánově konverzi svobodný. Vidíme to na příkladu aristokratky Valerie. Část jejího služebnictva konvertovala ještě před její konverzí, část až později. Záležitost se dostala před naše Moudré a oni rozhodli, že ti, kteří konvertovali před konverzí své paní, jsou svobodnými občany, ti, kteří až později, zůstávají otroky.
 
            2-4/            Tak jako lid Jisroele vstupuje pod křídla šechiny třemi skutečnostmi – obřízkou, ponořením a korbanem, tak také i konvertita.  Dvě z nich konverzi zdržují (tj. není platná, nejsou-li splněny), třetí nikoli.
Rav Eliezer ben Jaakov ale učí, že i korban „zdržuje“, a doporučuje oddělit pro Učinitele alespoň revijit . Rabi Šimeon říká, že to nezbytné není.
--------------------- pozn. -------------------o
oddělit revijit  - pokyn se týká ještě záležitostí chrámové služby. Je tedy mj. dokladem formování hilchot traktátu Jevanot před zničením Druhého chrámu. Oddělit obnos ve výši dinaru  - čtvrtiny chrámového šekelu je nezbytný korban, aby proselyta mohl konzumovat z kodašim, tedy patřičného druhu obětin. Ravi Šimeon nezpochybňuje to, že by ger neměl revijit přinést, nepovažuje to však za překážku k uznání giuru, zdůvodňuje to tím, že proselyta určitě není existenčně závislý na kodašim – ergo je již odpovědný za celou šíří povinností i do té doby, než korban přinese.
 
            2-5/            Předchozí majetkové  závazky konvertitům odpouštíme. Tolik názor rav Josi. Rav Jehuda říká: Neodpouštíme. Jedině pokud by byl jako novorozeně. Na to se zamýšlí rav Chanina ben Gamliel: „Čím gerim hřešívají? Protože kalkulují: Do roka nebo do dvou se dluhů zbavím a tím  vlastně dostojím svým závazkům.“ Takovým rav Josi vzkazuje: „Jde vám o peníze? Máte je mít. Víte ale, proč  jste pohřbívali své syny a vnuky a proč vás stíhaly nemoci a utrpení? Proč jste pronásledování nepřízní? Kvůli Sedmi pokynům synů Noe.“  
 
 
Třetí kapitola
 
            3-1/            Kdo je klasifikován jako *ger tošav?  Každý , kdo se odřekne modloslužby, učí rav Meir. Rav Jehuda dodává: „Každý, kdo se také rozhodne nejíst mršiny (nevla).“
 
            3-2/            Jeho sliny, sedadlo, lůžko a jeho moč jsou tame (rituálně diskvalifikující), jeho chléb, olej a víno jsou tahor. Vztahují se na něj pokyny – příchozímu neučiníš křivdu a nebudeš ho utiskovat, neboť i vy jste byli příchozími v Micrajim (ex 22:20), Nebudeš utiskovat (bal-taašok) nikoho.. ani příchozích, kteréž vezmeš do svých bran (dt 24:14) a  také nezůstane u tebe mzda nádeníkova (bal talin peulat) až do jitra … (lev 19:13)
            --------------------- pozn. -------------------o
            Zde je nutno maličko rozumět výrokům talmudu v kontextu celé halachy.Podle traktátu Avoda zara, je klíčovým hlediskem odřeknutí se všech modloslužebných praktik, dotvrzené třemi svědky. Povinnost dodržovat Sedm pokynů není až tak určující. Ger tošav – je v podstatě cizinec usedlý v náruči Jisroele, zachovávající si však svoji kulturu a zvyky. Pokud neprovozuje modloslužbu a je komunitě k prospěchu, nic mu nebrání zachovat si ji. V rámci jídelníčku pochopitelně nejde o vyslovené mršiny, ale o rituálně diskvalifikující maso. Takový je totiž trvalým zdrojem tumat, a kontakt s ním automaticky diskvalifikuje ostatní v rámci chrámové služby. Druhá halacha jen rozvíjí původní myšlenku o chrámové službě. V kontaktu s gerej tošavim je nutno vystříhat se utensilií, které mohou být tzv. zav (potřísněny výtokem anebo polucí – proto lůžko, sedalo, sliny a moč.  Naopak chléb, olej a víno tame nejsou. Protože je tu doklad, že dotyčný neprovozuje modloslužbu.
Zjednodušeně řečeno, při kontaktu s gerej tošavim  dbejte na pravidla rituální čistoty, ale nebojte se s nimi žít a obchodovat v rámci strachu před modloslužbou a jejími důsledky.
 
            3-3/            Neprovdáváme za něj své dcery a neženíme se s nimi,. Ale na úvěr jim nepůjčujeme ani  od nich si nevypůjčujeme na úvěr.
 
            3-4/            Neusazujeme ho do příhraničních oblastí anebo na méně kvalitní půdu. Naopak na kvalitní půdu uprostřed země Jisroele, tak aby mohl dobře vykonávat svoje řemeslo, jak je psáno: Bude bydleti s tebou ve tvém středu na místě, které si svobodně zvolí, kdežkoli se mu líbiti bude, nemůžeš ho nijak šikanovat… (dt 23:16)
 
            3-5/            Na konvertity se vztahují stejně přísná pravidla *erva (sexuáloní cudnosti lidu Jisroele), za které hrozí Jisraelovi trest smrti. Pokud se  ale ger ožení se sestrou svého otce z otcovy anebo matčiny strany, měl by ji sice podle rav Meira propustit, ale rabíni rozhodli, že si ji může ponechat. Stejně tak, obě sestry z matčiny strany. Rabi Meir je doporučuje propustit, rabíni povolují ponechat.
 
            3-6/            Pokud se žid sexuálně stýká s nežidovkou, bude souzen podle nežidovských zákonů. Naopak nežid stýkající se se židovkou, bude posuzován podle zákonů Jisroele.
 
            3-7/            Zemře-li ger, ačkoli po sobě zanechal potomky – syna nebo dceru – kteří konvertovali spolu s ním, jeho statky jako například hotovost a otroci jsou  přesto bnej-chorin (volné). Pokud byli otroci osvobozeni (pekuchin), lze je získat jedině cestou *mešicha, neboť je stanoveno, že všechny  statky, které nelze zastavit (acharijut), lze nabýt jedině skrze doložení předchozího užívání. Ty, které zastavit či propachtovat lze, získáváme skrze *chazaka (tj. běžné a náležité užívání.)
 
            3-8/            Rav Eliezer dodává, nejen skrze *chazaka, ale dokonce, pokud se někdo po pozůstaveném  již poli procházel a přišel někdo jiný a prohlásil „To je moje pole,“  bude jeho. Ale naši Moudří rozhodli – nebude ani toho ani toho druhého, dokud nebude předložen zřetelný důkaz *chazakat.
 
            3-9/            Pokud zemřelý pozůstavil ketuvu anebo dlužní úpis a jeho manželka by prohlásila: „Obojí je mé. Ketuba i dlužní úpis“,  anebo: „Ketuba je má a také dluh je původně její součást,í“ získá pouze to, co jí určuje ketuba. Stejně tak, kdyby se objevil věřil a prohlásil: „Obojí je moje, i ketuba je součástí zástavy,“ nedostane víc, než o čem vypovídá dlužní úpis.
 
            3-10/  Pokud zemřelý pozůstavil otroky pasoucí dobytek a objevil by se někdo tvrdící „Tito otroci jsou moji spolu s jim svěřeným dobytkem“, skutečně mu budou náležet. Pokud však byli tito otroci propuštění a prohlásí „Jsme svobodní a tento dobytek je náš,“ budou považování za svobodné a dobytek jim zůstane.
 
 
Čtvrtá kapitola
 
            4-1/            Příchozímu neučiníš křivdu – znamená verbálně, a nebudeš ho utiskovat,  (ex 22:20) – ekonomicky. Ať tě ani nenapadne osočit ho: „ Co ty mi máš co povídat. Ještě včera jsi sloužil Bálovi a Nébo, a doposud máš mezi zuby vepřové“. Mohl by ti namítnout, také jste byli příchozími v zemi Micrajim. Z tohoto ustanovení vyvozuje rav Natan obecné pravdilo: „Nevylévej svoji špínu na druhé!“ A rav Eliezer ben Jaakov dodává: „Tím spíš ne na konvertitu, aby se neodvrátil a nevrátil ke špatnému. Před tím nás tóra varuje na mnoha místech: Příchozího nebudeš trápit, sami dobře znáte, jaký jest život příchozích, poněvadrž jste byli v zemi Micrajim (ex 23:9), – příchozímu neučiníš křivdu a nebudeš ho utiskovat, neboť i vy jste byli příchozími v Micrajim  (ex 22:20) apod. Právě proto, že by se mohl odvrátit zpátky ke špatnému.
 
4-2/            Gerim jsou  Vznešeným milování naprosto stejnou měrou jako Jisroel, protože kdykoli je písmo zmiňuje, hovoří o nich stejnými výrazy jako o Jisroeli. Stojí psáno o Jisraelovi: Ty Jisroeli, služebníče můj, Jaakove, kteréhož jsem vyvolil, (i ty) símě Abrahama přítele mého… (iz 41:8). Slovo láska je použito ve vztahu jak k Jisroelovi: Miluji vás, paví Hospodin  (mal 1:2) a stejně tak ve vztahu ke konvertitům: čině soudu sirotku a vdově a miluje rovněž i příchozího (dt 10:18).  Jisroel je nazván „služebníkem“ – nebo synové Jisroele jsou služebníci moji. Moji, protože jsem je vyvedl z Micrajim (lv 25:55) a stejně tak i gerim – cizozemce, kteříž by se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a milovali jméno Hawajah,  jsouce mu za služebníky .. přivedu k hoře svatosti své …(iz 56:6)
Jisroel je nazýván „příjemným“, aby příjemné věci činil před Hospodinem … (ex 28:38). Stejně tak se hovoří o gerim: zápalové jejich budou příjemné mi budou a můj dům Dům modlitby slouti bude u všech národů (iz 56:7). O Jisroelovi se hovoří, že ho panovník střeží: Hospodin, strážce tvůj … (ps 121:5) a stejně tak i o konvertitech: Hospodin ostříhá příchozích, sirotku a vdově pomáhá … (ps 146:9). O Jisroelovi, že bude sloužit: Služebníci Boha naši slouti budete …(iz 61:6) a stejně tak i o konvertitech: aby mu sloužili a milovali jméno Hawajah,  jsouce mu za služebníky .. (iz 56:6)
 
4-3/             Že jsou gerim Vznešeným milováni je vidno také z toho, že i praotec Abraham se obřezal teprve v devětadevadesáti letech a ne ve dvaceti anebo ve třiceti. Protože kdyby tak učinil, nikdo by se už po dosažení dvaceti nebo třiceti let ke konverzi neodhodlal. Ale Vznešený s ním nakládal citlivě a s péčí až do chvíle, kdy dosáhl devětadevadesáti. To aby konvertitům nezavřel dveře, poskytl dost času všem, kdo hledají cestu k návratu,  a aby rozmnožil odměnu těm, kdo konají jeho vůli, jak čteme: Mělť jest Vznešený líbost v něm pro spravedlnost svoji, proto zvelebil tóru a proslavil ji (jagdil tora we-jaadir) … (iz 42:21)
 
4-4/            Abraham sám o sobě říká, že je ger (gn 23:4). Totéž v nadsázce prohlašuje i David: vždyť jsem příchozí a podruh …(ps 39:13)  a stejně tak najdeme: Vždyť před tebou jsme pouze příchozí a hosté … (i.par 29:15)
 
4-5/            A Erec Jisroel je drahocenná i tím, že činí konvertity pro gijur „košer“. Prohlásí-li v Erec Jisroel někdo, že je ger, přijmeme ho bez prodlení. Avšak v diaspoře jedině, jsou-li s ním i jeho svědkové. Je drahocenná i tím, že smiřuje selhání a přestupky: Popatř na Sijon… nebo lid v něm usedlý zproštěn bude nepravosti. (iz 33:24)
A stejně tak bible referuje o čtyřech skupinách lidstva, které před Ním stanou. Jedni prohlásí: Já jsem Panovníkův, a onen nazůve se jménem Jaakovovým, a jiný zapíše se rukou svou Vznešenému a jménem Jisroele bude přezdíván (iz 44:5). „Jedni prohlásí: Já jsem panovníkův“  - to jsou ti, jejich celé bytí náleží Panovníkovi aniž by se doň přimíchala stopa hříchu. „Nazůvou se jménem Jaakovovým“ – to jsou gerej cedek (spravedliví z národů, konvertité). „upíší se rukou svou Vznešenému“ – to jsou ti, kdo absolvovali dokonalou tešuvu, a „přezdívaní jménem Jisroele“ jsou všichni bohabojní 

============oo

Ediční plán
:
1) Chofec chajim
2) Šmirat ha-lašon
3) Tomer Debora
4) Maavar Jabok

5) Maimonides/ Rambam /  Jad chazaka 
6) Jesodej tešuva (Důvody tešuvy)
7) Tefila zaka (pro Jom kippurim)
8) Talmud bavli (mišnaot - s postupným komentářem)
 10) Tikun chacot - úvahy a zamyšlení - (sekce Modlitby)
KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus